Przejdź do treści
Home » Blog » Wyniki badania ankietowego

Wyniki badania ankietowego

Szanowni Państwo! Zakończyliśmy zbieranie głosów pod naszym badaniem ankietowym dotyczącym subiektywnej oceny Miasto Bytom. Wyniki badań okazały się wyjątkowo zróżnicowane, co świadczy o silnym podziale społecznym. Ankieta składała się z 11 pytań, z czego pierwsze dotyczyło stanu ogólnego miasta, natomiast kolejne badały wrażenia mieszkańców w odniesieniu do konkretnych aspektów związanych z życiem w mieście oraz realizacji obowiązków gminy.

Odpowiedzi przyznawali Państwo w skali szkolnej (1-6), nie licząc ostatniego otwartego pytania fakultatywnego, gdzie otrzymaliśmy kilka dodatkowych spostrzeżeń. Wszystkie otrzymane komentarze umieściliśmy w formie cytatu na naszej stronie internetowej. W ankiecie wzięły udział tylko 52 osoby. Jeśli chodzi o reprezentatywność to patrząc przynajmniej po uzyskanych wynikach, uzyskane wartości raczej odzwierciedlają to co jest widoczne po przeciętnych dyskusjach na grupach poświęconych miastu. Bardzo duże rozbieżności w głosach pojawiły się przy transporcie publicznym oraz estetyce w mieście. Ubolewamy nad tym, że zasięg ankiety był niewielki, ale odbiorców nie chcieliśmy zostawić bez odpowiedzi oraz wyników z tego co mamy.

Obecnie pod względem społecznym oraz politycznym, Bytomianie przedstawiają bardzo rozbieżne stanowiska względem lokalnej władzy oraz miejsca w jakim obecnie znajduje się miasto. Tak duże podziały społeczne nie sprzyjają rozwojowi Bytomia, lecz sprawiają, że życie w mieście jest dużo trudniejsze. Mieszkańcy posiadający różne potrzeby oraz różny pogląd na miasto są zmuszeni walczyć ze sobą, ponieważ lokalne środowiska polityczne nastawione są na rywalizację, a nie merytoryczność.

Ocena stanu infrastruktury

Mieszkańcy miasta średnio oceniają stan infrastruktury transportowej oraz technicznej w mieście. Infrastruktura transportowa jest oceniana raczej negatywnie. Przebudowa ulicy Dworcowej wykonywana jest niezgodnie z pierwotnymi założeniami, które przedstawiono mieszkańcom na spotkaniu jeszcze przed rozpoczęciem prac na tej ulicy. Dużym problemem dla mieszkańców jest również wykonywanie ciągłych napraw gwarancyjnych na ulicy Katowickiej (niestety miasto nie podjęło do tej pory działań mających na celu wymianę uszkodzonej kostki na inny materiał, ponieważ ten zastosowany przy przebudowie nie nadaje się do eksploatacji przy torowisku tramwajowym.

Mieszkańcy pamiętają również o Miejskiej Szkole Prototypowania przeprowadzonej przez Metropolię za zgodą władz miasta, która sparaliżowała ruch drogowy w śródmieściu oraz innych dzielnicach, na ponad rok. W następstwie wprowadzonych zmian doszło również do uszkodzenia nawierzchni drogowej, zatem koszty całej inicjatywy są dużo wyższe niż informacje przekazywane przez Metropolię. Bytomscy podatnicy zapłacili ostatecznie dużo więcej za ten projekt niż powinni.

Infrastruktura to również zasoby związane z zapewnieniem dostępności do energii elektrycznej, zasobów grzewczych, jak również stan wodociągów miejskich. Pod tym względem mieszkańcy wyrażają raczej pozytywne stanowisko, choć pojawiają się głosy krytyczne odnoszące się do cen za dostęp do zasobów grzewczych czy opłat za politykę śmieciową.

Ocena estetyki oraz porządku

Obowiązujące przepisy prawa nie regulują szczegółowo sposobu realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz zagospodarowaniem przestrzeni. Samorządy obciążone szeregiem obowiązków nie wykorzystują jednak tej swobody prawnej w sposób przyjazny środowisku oraz mieszkańcom, którzy na braku kompleksowej polityki środowiskowej organów władzy tracą swoje zdrowie oraz pieniądze, które muszą poświęcać przez skutki destrukcji środowiska naturalnego. Rozwinięte środowisko przyrodnicze stanowi o jakości przestrzeni w mieście, przekładając się korzystnie na warunki życia mieszkańców, również te ekonomiczne.

Powstają nowe lokalne organizacje, których głównym celem jest ochrona dobytku naturalnego. Dużą pracę na rzecz ochrony drzew oraz dbania o środowisko naturalne wykonuje organizacja Mapa Drzew Bytomia. Powołana grupa społecznych opiekunów drzew to miejsce, w którym wymieniamy się naszymi spostrzeżeniami oraz zwracamy uwagę na ten istotny aspekt życia społecznego. Organizacja ta wykazała się stanowczością, jednakże było już za późno, by ochronić cały drzewostan na ulicy Piekarskiej. Wielka szkoda, że miasto nie przykłada się do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, choć o takiej konieczności traktują międzynarodowe specjalistyczne dokumenty.

Członkowie stowarzyszenia Bytomianie brali również udział w projekcie Posprzątajmy Żabie Doły organizowanym przez Storm Gray Unit. To doskonały przykład współpracy prywatnych przedsiębiorców z mieszkańcami oraz samorządem terytorialnym. Zawsze z wielkim zaangażowaniem i podziwem podchodzimy do tak korzystnych społecznie inicjatyw.

Ocena ochrony środowiska

Bytom jako miasto historyczne wyróżnia się piękną architekturą. Estetyka miasta jest więc postrzegana pozytywnie przez tych, którzy doceniają takie zasoby. Coraz więcej budynków w mieście ulega odnowieniu, co wpływa korzystnie na wygląd miasta. Mieszkańcy nie są jednak turystami i widzą zdecydowanie więcej. Na wielu budynkach wciąż można zobaczyć „tagi” oraz inne wulgarne napisy.

Dużym problemem jest również nierównomierne rozłożenie śmietników na terenie miasta. W mieście są ulice, na których liczba śmietników przewyższa zapotrzebowanie, a jednocześnie na pewnych arteriach tych śmietników brakuje. Mieszkańcy pod względem estetyki zwracają również uwagę na kwestie związane ze środowiskiem naturalnym, wszak brak zieleni oraz nadmierne koszenie traw powoduje jej wypalanie, a w konsekwencji spadek wartości wizualnej takiego obszaru z perspektywy mieszkańców.

Jeszcze w 2016 roku część ówczesnej opozycji (obecne władze miasta) krytykowało stan Parku Mickiewicza na Rozbarku. Poprzednie władze przeznaczyły na modernizację tego obszaru 3 miliony złotych, a sam park jest mocno zaniedbany. Niestety nowe władze miasta nie podjęły żadnych działań mających na celu przywrócenie parku do poprzedniego stanu.

Ocena zasobów mieszkaniowych oraz lokalowych

Społeczność bytomska rozbieżnie postrzega kontekst zasobów mieszkaniowych oraz lokalowych w Bytomiu. Dużo osób w naszym mieście oczekuje od władz miasta zapewnienia lokum mieszkaniowego, natomiast pojawiają się też głosy pozytywne, chwalące miasto za dużo niższe ceny za metr kwadratowy niż w innych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Warto również wspomnieć, że znakomita większość lokali dla przedsiębiorców zapewniana jest przez prywatnych właścicieli oraz przedsiębiorstwa. Miasto dużo chętniej przeznacza pieniądze podatników na rozwój mieszkalnictwa socjalnego zamiast oddać pieniądze wygenerowane przez przedsiębiorców oraz pracujących, zapewniając dostęp do wysokiej jakości infrastruktury miejskiej.

Duża część programów pomocowych wciąga biednych jeszcze bardziej w sidła biedy. Część biednych skuszona możliwością otrzymywania pomocy, unika pracy po to, by spełnić kryteria otrzymywania pomocy społecznej. Działa tu proste prawo wskazujące, że jeśli pewne rzeczy będziemy opodatkowywać (produktywną pracę), a inne subsydiować (biedę, bezrobocie itd.), to tych pierwszych będzie mniej, a tych drugich – więcej. Choć teoretycznie efektem pomocy społecznej powinno być umożliwienie jednostkom wyjścia z biedy, państwowa pomoc społeczna rzadko kiedy produkuje takie rezultaty.

Ocena stanu bytomskiego sportu

Bytom ma bogatą tradycję sportową i oferuje wiele różnych dyscyplin dla mieszkańców. W naszym mieście istnieją liczne kluby piłkarskie, w tym Polonia Bytom oraz GKS Rozbark Bytom. Miasto posiada również klub hokejowy, który jest jednym z ważniejszych klubów hokejowych w regionie. W Bytomiu są dostępne obiekty lekkoatletyczne. Bytom oferuje również możliwości uprawiania sportów wodnych (w tym WTS Bytom) oraz posiada obiekt do treningów wspinaczkowych. Wspinaczka zaczyna być coraz ważniejszym sportem na Świecie, tak więc inwestycja ta powinna przynieść korzyści naszemu miastu.

Bytom ma również silną tradycję szachową. Działa tu Klub Szachowy Forteca, który organizuje turnieje, szkolenia i inne wydarzenia związane ze szachami. W przeszłości w mieście organizowane były Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie.

Niestety liczna liczba obiektów sportowych nie przekłada się na ich dostępność. Uważamy, że obiekty mogą być wykorzystywane lepiej niż obecnie. Dużo więcej miejsca powinny otrzymać mniejsze, bardziej niszowe dyscypliny. Miasto powinno udostępniać swoje zasoby w jak najszerszym zakresie. Konkurencja pomiędzy klubami sportowymi sprzyjać będzie rozwojowi poszczególnych dyscyplin.

Ocena oferty edukacyjnej

Bytom oferuje różnorodną ofertę edukacyjną obejmującą publiczne, niepubliczne oraz prywatne placówki oświatowe na różnych poziomach edukacji. Miasto zapewnia edukacje na szczeblu ogólnym oraz technicznym, co wyróżnia nas na tle całej Metropolii. Młodzi ludzie mają więc przestrzeń do rozwoju, bez konieczności opuszczania miasta. Choć oczywiście w szkołach publicznych dochodzi do pewnych zaniedbań, które będziemy w przyszłości wyjaśniać.

W mieście funkcjonuje również Centrum Badawczo-Rozwojowe Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Bytomiu. To unikalna w skali kraju jednostka specjalizująca się w opracowywaniu innowacyjnych technologii informatycznych dla branży medycznej, sportu, przemysłu obronnego, firm branży medialnej i rozrywkowej, na przykład producentów gier komputerowych oraz teledysków.

Uważamy jednak, że władze miasta niewiele uwagi poświęcają zagadnieniom edukacji domowej oraz wraz z rosnącymi kosztami edukacji, nie promują żadnych alternatywnych form edukacji. Posiadamy również informacje, że miasto zakazuje miejskim placówkom edukacyjnym udostępnianie swojej przestrzeni na potrzeby innych inicjatyw edukacyjnych. Będziemy się wkrótce przyglądać tym problemom w ramach działalności stowarzyszenia.

Ocena oferty kulturalnej oraz rozrywkowej

Bytom posiada rozbudowaną infrastrukturę kulturalną, jednakże podobnie jak w przypadku infrastruktury sportowej, również w tym przypadku obiekty te są wykorzystywane w niewielkim stopniu. Szczególnym wyrazem zaniedbań jest stan oraz sposób zagospodarowania amfiteatru w Parku Kachla. Amfiteatr ten przez większość roku stoi pusty, a imprezy rozrywkowe organizowane są w innych częściach miasto, często paraliżując ruch drogowy. Realizacja prac modernizacyjnych przy amfiteatrze zlecona przez miasto w okresie organizacji imprez plenerowych uznajemy za niegospodarność.

Bytom jest gospodarzem różnych koncertów muzycznych, zarówno klasycznych, jak i współczesnych. Istnieją również festiwale muzyczne, teatralne i filmowe, które przyciągają zarówno lokalną społeczność, jak i gości z innych miejsc. W ciągu roku organizowane są różne imprezy plenerowe, takie jak festiwale uliczne, koncerty na świeżym powietrzu, jarmarki i kiermasze.

Ocena dostępności miejsc pracy

Brak wsparcia dla przedsiębiorców może mieć negatywny wpływ na tworzenie miejsc pracy w danym regionie. Przedsiębiorcy odgrywają istotną rolę w generowaniu zatrudnienia, rozwijaniu gospodarki lokalnej i tworzeniu nowych miejsc pracy. Przykładami braku wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości stanowi brak zachęt podatkowych dla firm, brak programów szkoleniowych dla pracowników czy brak dostępu do odpowiednich przestrzeni biurowych lub lokalowych.

Jeśli przedsiębiorcy mają trudności w prowadzeniu swojej działalności lub nie widzą zachęt do rozwoju, mogą zniechęcić się do inwestowania w regionie. Istotny jest dostęp do finansowania, uproszczenie procedur administracyjnych, promowanie innowacyjności i tworzenia korzystnego środowiska biznesowego. Część z tych działań jest realizowana przez lokalne inicjatywy współpracujące z miastem, aczkolwiek przeważająco są one kierowane do dużych oraz silniejszych przedsiębiorstw. Małe firmy z wieloma problemami muszą radzić sobie same.

Ocena publicznego transportu zbiorowego

Miasto potrzebuje zdecydowanych zmian w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Totalna przebudowa sieci komunikacyjnej to konieczność, ponieważ obecna sieć połączeń jest zdegenerowana oraz zbyt chaotyczna – przez to niemal w całości nie odpowiada bieżącym potrzebom mieszkańców. Konieczna jest zmiana przebiegu wybranych autobusowych linii komunikacyjnych, przede wszystkim tych, które łączą dzielnice miasta ze Śródmieściem, ale dojeżdżają wyłącznie na dworzec lub obsługują inne przystanki wyłącznie w jednym kierunku jazdy.

Ważne jest to, aby mieszkańcy miasta mieli możliwość pozostawienia swojego środka transportu w garażu lub na podjeździe, by mogli w sposób komfortowy skorzystać z usług publicznego transportu zbiorowego. Bytomianie nie mają atrakcyjnego systemu komunikacji, co wpływa negatywnie na liczbę dostępnych miejsc parkingowych oraz hamuje rozwój poszczególnych rejonów miasta. Z jakiego powodu ktokolwiek ma się w Bytomiu przekonać do publicznego transportu zbiorowego w momencie kiedy nawet z najbliższych śródmieściu dzielnic nie można bezpośrednio dojechać na Plac Sobieskiego, do Opery Śląskiej lub na Pogodę?

Marnotrawienie pieniędzy podatników niczego nie zmieni w postrzeganiu publicznego transportu zbiorowego jako wysoce nieatrakcyjnego, mało komfortowego, drogiego w utrzymaniu oraz całkowicie niekonkurencyjnego względem samochodu sposobu przemieszczania się. Dzień bez samochodu powinien funkcjonować każdego dnia, jeśli tylko przewoźnikowi zależy na dostarczeniu akceptowalnej jakości usług do potencjalnych odbiorców, którzy z własnej woli zdecydują się zmienić swoje przyzwyczajenia transportowe. Przewoźnikowi powinno zależeć zawsze, a nie tylko od święta, żeby z jego usług korzystało jak najwięcej klientów.

Ocena bezpieczeństwa

Podobnie jak w innych miastach, kwestia bezpieczeństwa w Bytomiu jest ważnym zagadnieniem dla mieszkańców i władz lokalnych. Wrażenia mieszkańców są raczej pozytywne, co sprawia że pod tym kątem dostrzegalna jest wyraźna poprawa. Wymiana pokoleniowa może mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo w mieście, ponieważ różne grupy wiekowe mogą wnosić unikalne perspektywy, umiejętności i doświadczenia.

Nowi mieszkańcy mogą przynieść ze sobą różnorodność kulturową, perspektywy i doświadczenia. To może przyczynić się do wzbogacenia społeczności lokalnej i promowania zrozumienia, tolerancji oraz integracji międzykulturowej. Dzięki lepszemu zrozumieniu i szacunkowi dla różnic kulturowych, może wzrosnąć poczucie bezpieczeństwa i wspólnotowości w mieście.

Ważne jest jednak zauważenie, że bezpieczeństwo jest zagadnieniem dynamicznym, a sytuacja może się zmieniać. Zawsze warto być świadomym otoczenia, stosować podstawowe środki ostrożności i informować odpowiednie służby o ewentualnych zagrożeniach.

Infografiki

Komentarze mieszkańców

  1. Na szczególne podkreślenie wymaga paranoiczna kosiarkoza w MZDiM, a także brak realnego kontaktu z urzędnikami odpowiedzialnymi za te działania. Dodatkowo polityka społeczna wymaga szczególnego nadzoru nad przepływem środków – między innymi w zakresie nieprawidłowości przy dotacjach dla przedszkoli niepublicznych (co mogę udokumentować).
  2. Komunikacja to porazka – przepełnione busy do katowic, zapomniana kolej, wieczne remonty torów. Rozrywki w Bytomiu NIE MA poza pojedynczymi wydarzeniami
  3. Bytom jest w etapie intensywnego rozwoju, albo raczej intensywnej odbudowy.
  4. W mieście irytujej mnie podejście włodarzy do mobilności – w szczególności zupełne zignorowanie modernizacji linii kolejowej, a wręcz wsparcie przy tej modernizacji lokalnego szkodnika, brak perspektyw na budowę Becetki, pogłębianie wykluczenia komunikacyjnego (osiedle awaryjne), powierzenie zadań fanatykom z Metropolitalnej Szkoły Prototypowania, brak rozwoju transportu publicznego (ale biorąc pod uwagę poziom GZM/ZTM to może i lepiej)