Skip to content

Stowarzyszenie Bytomianie realizowanymi przez siebie działaniami głosi pełne poszanowanie dla dorobku austriackiej szkoły ekonomii oraz szeroko pojętego liberalizmu gospodarczego, w tym praw oraz obowiązków wynikających z ochrony własności, wolności oraz tożsamości, uwzględniając także wszelkie konsekwencje z tego tytułu. Uznajemy liberalizację gospodarki za jedyną gwarancję realizacji usług publicznych w sposób efektywny ekonomicznie, zapewniającą podniesienie jakości życia społeczeństwa.

Jednocześnie wobec obowiązującego systemu prawnego oraz przyzwyczajenia społeczeństwa do roli samorządu terytorialnego oraz państwa, uznajemy za konieczne istnienie minimalnej struktury administracyjnej podejmującej działania w zakresie własności wspólnej (tj. infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągów, oświetlenia ulicznego, sieci ciepłowniczej, sieci energetycznej, infrastruktury transportowej oraz uzbrojenia terenu), gdzie pokrycie kosztów realizowanych inwestycji lub osiągnięcie porozumienia w zakresie własności nie jest możliwe z uwagi na mnogość użytkowników oraz możliwości ekonomiczne osób fizycznych i prawnych. Uznajemy również za zasadne utrzymanie ochrony prawnej i sądowniczej, a także zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego za pośrednictwem dostępnych środków.

Ponadto, w obliczu negatywnych zmian klimatycznych oraz problemów z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Bytomiu, uważamy za zasadne podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zagospodarowania zieleni na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnienia strefy Śródmieścia niemal całkowicie pozbawionej roślinności. Mniejszy hałas oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska przekładają się na poprawę zdrowotności społeczeństwa, a sama obecność natury w życiu człowieka zapewnia równowagę emocjonalną. W dłuższej perspektywie może to przynieść zmniejszenie wydatków na rzecz publicznego systemu opieki zdrowotnej, a przez to umożliwi zmniejszenie deficytu budżetowego, czy obniżenie wysokości podatków.

Deklaracja ideowa

Własność oraz odpowiedzialność

Prawo własności stanowi fundament naszej filozofii. W szerokim rozumieniu oznacza to prawo do zdobywania, utrzymywania, używania oraz zbywania materialnych własności (tytułów własności do obiektów), w których posiadanie weszliśmy poprzez własną pracę, pierwotne zawłaszczenie (zajęcie i przekształcenie ziemi niczyjej) czy też dobrowolną umowę zawartą między podmiotami. Pojęcie to nie ogranicza się wyłącznie do rzeczy materialnych, lecz obejmuje także pojęcia wolności, tożsamości oraz odpowiedzialności. Swoboda dysponowania swoim majątkiem oraz życiem ograniczona jest wyłącznie wolnością innych ludzi, dlatego wraz z ochroną własności przypominać będziemy o odpowiedzialności za podejmowane decyzje, w tym również takie które odznaczają się negatywnym wpływem na inne jednostki. Dopóki jednak podejmowane działania nie mają wpływu na innych, będziemy ich stanowczo bronić, a jednocześnie wzgardzać wszelką formą dewastowania cudzej lub wspólnej własności, niezależnie od zaistniałych powodów. Pojęcie własności jest dla nas stałe i niezmienne.

Liberalizm gospodarczy

Uznajemy wolny rynek za optymalną formę rozdziału dóbr w społeczeństwie, których wymiana powinna odbywać się na mocy dobrowolnych umów. Uważamy za moralnie słuszne stosowanie mechanizmów rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu cen istniejącego wyłącznie w gospodarce rynkowej pozbawionej kontroli cenowej. Sprzeciwiamy się szkodliwym interwencjom uderzającym w swobodę wymiany handlowej i stosowaniu przymusowej redystrybucji dóbr na cele wybranych grup społecznych lub potrzeby wyższego rzędu. Nie zgadzamy się oraz uznajemy za skrajnie niemoralne prowadzenie aktywności rynkowych przez państwo oraz samorządy terytorialne, ponieważ ich obecność na rynku wpływa na zaburzenie mechanizmu cen poprzez uzyskiwanie uprzywilejowanej pozycji na rynku kosztem podatników. Jesteśmy zwolennikami prostego oraz stałego systemu podatkowego. Będziemy zabiegać o ustanowienie prawnego zakazu zadłużania państwa i samorządów.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Wyrażamy szerokie poparcie dla działań związanych z realizacją nałożonych na samorządy zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dzieląc je pomiędzy prywatne przedsiębiorstwa. Celem partnerstwa jest świadczenie określonej usługi publicznej przez prywatnego partnera w oparciu o posiadane zasoby publiczne, za odpowiednim wynagrodzeniem lub ustalonym podziałem zysków z inwestycji. Realizacja zadań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego to szereg korzyści dla podatników, a przede wszystkim możliwość optymalizacji wydatkowania środków budżetowych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego w inwestycje publiczne, oraz możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu. Chcemy zapewnić narzędzia, które pomogą jednostkom, wspólnotom oraz przedsiębiorcom szeroko angażować się w rozwój oraz zagospodarowanie przestrzenne miasta. Wierzymy, że innowacyjność, doświadczenie oraz świadomość ekonomiczna przyniesie w dłuższej perspektywie wymierne korzyści dla mieszkańców.

Wolność osobista

Każda jednostka ma prawo do wyboru własnej drogi życiowej oraz postępowania według własnego systemu wartości, pod warunkiem że swoim zachowaniem oraz aktywnością nie narusza wolności innych jednostek oraz nie obciąża innych osób odpowiedzialnością za swoje życie oraz poglądy. Siłą społeczeństwa jest jego niesamowita różnorodność – umiejętności, doświadczeń oraz tożsamości poszczególnych jednostek. To dzięki sile różnorodności możemy realizować swoje aspiracje oraz skutecznie radzić sobie z pojawiającymi się wyzwaniami jako społeczeństwo. Sprzeciwiamy się dyskryminacji jednostek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, stan zdrowia, wiek oraz orientację seksualną.

Sprzeciw dla przywilejów

Negatywnie oceniamy wszelkie aktywności państwa oraz samorządu ingerujące w prywatne sprawy obywateli, ponieważ stanowią one ryzyko uprzywilejowywania wybranej grupy społecznej w zależności od poglądów społecznych osób sprawujących władzę. Akceptujemy wyłącznie ochronę interesów jednostki zapewnianą przez władzę sądowniczą oraz neutralnie opracowywane akty prawne. Zamierzamy krytykować wszelkie działania, które mogą prowadzić do uprzywilejowania wybranych grup społecznych, obciążając odpowiedzialnością resztę społeczeństwa. Każdy człowiek ma swoją indywidualną moralność – możemy wyrażać swoje opinie, ale nie możemy nikomu nakazywać przyjęcia swoich racji lub obciążać kogokolwiek innego kosztem własnych wyborów. Na tym naszym zdaniem polega wzajemny szacunek oraz akceptacja.

Tożsamość lokalna

Działamy na rzecz śląskiej tożsamości, wyrażając szacunek wobec bogatej historii Bytomia oraz Górnego Śląska. Dostrzegamy najwyższą wartość w tym co najbliższe naszemu sercu oraz co dotyczy naszej małej ojczyzny, dlatego będziemy zabiegać z należną uwagą o sprawy związane z lokalnym samorządem. Najbliższe oraz najważniejsze decyzje dla obywateli powinny zapadać w ich najbliższym otoczeniu. Uważamy za konieczne zwiększenie uprawnień oraz autonomię poszczególnych regionów. Czerpiemy z kulturowej i społecznej różnorodności, która przez wieki stanowiła oblicze Śląska. Dla nas każdy mieszkaniec naszego miasta jest Bytomianinem, bez względu na to gdzie się urodził, gdzie mieszkał przez część swojego życia oraz jakie jest jego pochodzenie. To dla tych ludzi chcemy stworzyć miejsce, z którego będą dumni każdego dnia i będą się nim chwalić przed swoją rodziną i znajomymi. Każdego dnia na swojej drodze spotykamy ludzi, którzy utwierdzają nas w przekonaniu, że nie mogliśmy wybrać lepszego miejsca do życia. Tą myślą chcemy się dzielić z innymi.

Środowisko naturalne

Temperatura powietrza w miastach niebezpiecznie wzrasta, do czego przyczynia się w dużym stopniu rezygnacja z zielonych terenów w przestrzeni miejskiej. Zieleń współcześnie określana jest mianem zielonej infrastruktury miasta, ponieważ dokładnie tak jak infrastruktura techniczna, pełni bardzo istotną rolę dla poprawy warunków życia w mieście, podnosząc wyraźnie jego atrakcyjność, a jednocześnie może ona współistnieć z pozostałą infrastrukturą. Zielone alejki, trawniki i przepuszczalne parkingi i chodniki utrzymują przepływ powietrza oraz wody, a dzięki zmniejszonemu zatrzymywaniu wody oraz parowaniu posiadają pozytywne właściwości chłodzące otoczenie. Kluczową rolą pełnią również drzewa stanowiące naturalne schronienie przed promieniami słonecznymi oraz opadami, ale również produkują potrzebny do życia tlen, obniżają temperaturę, nawilżają i oczyszczają powietrze oraz ułatwiają retencję wody. Obecność zieleni pozytywnie wpływa na samopoczucie, zdrowie oraz komfort mieszkańców, dlatego ochronę środowiska naturalnego traktujemy jako odpowiedzialność wobec obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Demokracja bezpośrednia

Aktywność samorządowa nie polega wyłącznie na realizacji przyjętej polityki. To również umiejętność sprawnego reagowania na zachodzące zmiany społeczne oraz gospodarcze. Oczekujemy szerszego zaangażowania mieszkańców w życie miasta, nie tylko poprzez odgórnie ustalone zasady procesów wyborczych, ale także poprzez samodzielny wpływ na wygląd oraz funkcjonalność dostępnej przestrzeni. Zgodnie z teorią inteligentnego miasta chcemy wykorzystywać technologie informacyjne oraz komunikacyjne do kontaktu z mieszkańcami oraz do racjonalnego dysponowania zasobami. Będziemy zabiegać o wzmocnienie interakcji pomiędzy władzą samorządową a mieszkańcami poprzez utworzenie Bytomskiego Centrum Komunikacji oraz Głosu Obywatelskiego, czyli innowacyjnej internetowej formy konsultacji społecznych prowadzonej na wzór referendum społecznego. Dostrzegamy także konieczność zmian w bytomskim Budżecie Obywatelskim, który dzisiaj skupia się na finansowaniu inwestycji, które w znacznej większości powinny być realizowane w ramach dostępnego budżetu poszczególnych komórek organizacyjnych. Bytom nie powinien być metropolitalną sypialnią, lecz domem, do którego każdy wraca z utęsknieniem.

Grafiki